Reserveringen (in de periode mei t/m september)

· 2 dagen of minder, gratis reservering, geen aanbetaling of annuleringskosten.

· 3 dagen of meer, 25 % aanbetaling (wordt verrekend met huursom of als annuleringskosten).

 

Reserveringen (in de periode oktober t/m april)

· gratis reservering, geen aanbetaling of annuleringskosten.

 

Bijzonderheden motortrailers:

· prijzen: inclusief BTW

· gebruik: voor motor- / scootmobiel- of scooter transport  

· zijspan: (niet breder dan 126 cm)

· spanbanden of stuurstroppen kunnen optioneel worden gehuurd.  U mag eigen spanbanden gebruiken.  Aanbevolen wordt om 4 spanbanden per motor te gebruiken.

· gratis stekkerbak test. Controleer uw stekkerbak bij de trekhaak, verroeste of gecorrodeerde stekker polen geven geen aansluiting op de verlichting van de motoraanhanger !!!! Eventueel met WD40  inspuiten.

· motoraanhanger is niet verzekerd, maar valt bij de meeste autoverzekeringen onder uw eigen WA - autoverzekering, behalve bij diefstal. Raadpleeg uw autoverzekering en eventueel dient u zelf zorg te dragen voor een aanvullende verzekering.

 

Huurvoorwaarden:

· geldig Nederlands legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

· recent bewijs van laatste adres (bankafschrift, belastingpapieren of CJIB), niet ouder dan 2 maanden

· PERSOONLIJKE ondertekening huuroveréénkomst (o.a. aansprakelijkheid voor schade)

· betalen borgsom en huursom bij ophalen, contant of via pin. 

· geen restitutie van betaalde huursom.

· op vertoon van ANWB en/of Route Mobiel-ledenpas voor een buitenlandse reis. In dit geval is:

         - Europa Service (vroegere IRK) ANWB met een aanhangwagensupplement verplicht. Kosten

           voor een  aanhangwagensupplement bedragen € 13,50 af te sluiten via ANWB (kantoren of

           www.anwb.nl)

         - of kopie van verzekeringspapieren met duidelijke vermelding van repatriering door een door

           de verzekeringsmaatschappij ingeschakeld bergingsbedrijf.

         - of een extra borg van € 500,— voor repatriering

· op vertoon van Nederlandse witte kentekenplaat

· in schone staat opleveren, eventueel na wasbeurt.

· ophalen 08.15 - 09.15 uur; inleveren 17.00 - 18.00 uur, of in overleg. Indien men niet komt opdagen zonder berichtgeving wordt:

   A. de aanhanger vanaf 09.15 uur direct opnieuw verhuurd en

   B. uw account geblokkeerd voor verdere reserveringen.

 

 

Huurovereenkomst Motortrailer

 

Ondergetekende,

 

HAWK Motor Transport B.V.

Wenenstraat 6

NL 2034 CR Haarlem,

 

hierna te noemen ”HAWK”, en

 

.................. (gegevens huurder)

 

hierna te noemen huurder, komen het volgende overeen:

 

HAWK verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede en schone staat in ontvangst te hebben genomen van HAWK, de hieronder omschreven motortrailer en accessoires.

 

Bij ondertekening van dit contract betaalt huurder een waarborgsom van 150,— of 250,— (afhankelijk van type motortrailer) eventueel verhoogd

met de borg voor repatriering (indien hier voor wordt gekozen in plaats van ANWB– Europa Service bij buitenlandse reis.

 

Artikel 1 (Gegevens)

1. De partijen verklaren de gegevens als juist te aanvaarden.

2. Huurder verstrekt aan HAWK een kopie van een geldig Nederlands legitimatiebewijs en een kopie van bewijs van een adres niet ouder dan 2 maanden.

 

Artikel 2 (Huursom / waarborgsom)

1. De op deze verhuurovereenkomst ver melde prijzen zijn inclusief BTW (niet van toepassing op de waarborgsom).

2. De huursom dient door huurder bij aan vang van de huurperiode te worden voldaan.

3. Huurder is verplicht, voordat hij de motortrailer in ontvangst neemt, aan HAWK een door HAWK vast te stellen waarborg som te voldoen.

4. HAWK behoudt zich het recht voor alle kosten van reparatie en/of reiniging als bedoeld in artikel 6, en andere artikelen te verrekenen

    met de waarborgsom.

5. HAWK verplicht zich de waarborgsom bij de beëindiging van de huurovereenkomst, indien huurder aan al zijn verplichtingen jegens HAWK

    heeft voldaan, aan huurder te retourneren binnen 7 dagen.

6. Indien de huurovereenkomst wordt gesloten met meerdere huurders, zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de huur-

    som, alsmede alle overige kosten die HAWK in rekening mag brengen op grond van de huurovereenkomst.

7. Er is geen restitutie van huursom indien de motortrailer eerder wordt geretourneerd dan het einde van de overeengekomen huurperiode.

 

Artikel 3 (Verplichtingen huurder)

1. Gedurende de tijd dat huurder over de motortrailer beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van de motortrailer zoals reparaties, stalling

    tolgelden, verkeers vignetten, vergunningen voor goederen vervoer, bandenreparaties, kentekenplaten, sleep en/of transportkosten etc.

    voor rekening van de huurder.

2. Het is huurder niet toegestaan veranderingen of toevoegingen aan te brengen aan de motortrailer (sleutelen), zoals het aanbrengen of

    verwijderen van rijgoten. Uitsluitend het verstellen van de wielbeugel in 3 standen en het verwisselen van de banden bij pech is toegestaan.

    Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toe voegingen aan de motortrailer;

    huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

3. Het is huurder niet toegestaan de motor trailer aan een ander dan de op het huur contract genoemde huurder ter beschikking te stellen

    (uitlenen).

4. Huurder is verplicht bij oplevering de motortrailer in schone staat op te leveren en zelf zorg te dragen voor een wasbeurt. Dit is het geval bij

    ontstaan van vuil door smeer, teer, grind, zand etc. Indien naar de mening van HAWK de motortrailer een was beurt nodig heeft, zal 30,--- in

    rekening worden gebracht en verrekend met de borgsom.

5. Het is huurder uitsluitend toegestaan de motortrailer te gebruiken van vervoer voor motoren (niet zijnde een zijspancombinatie) en/of scooters.

6. Huurder verklaart bekend te zijn met het maximale laadvermogen van 625 KG van de motortrailer. Het gewicht geldt voor het eigen gewicht van

    de motoren inclusief inhoud van de benzinetank en/of bagage (raadpleeg www.rdw.nl )

 

Artikel 4 (Documenten)

1. De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten.

 

Artikel 5 (Verzekering)

1. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de motor trailer geen andere verzekeringen zijn afgesloten.

    Eventuele andere of verder gaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor

    eigen rekening worden gesloten.

2. Huurder verklaart in bezit te zijn van een ANWB Europa Service (of Route Mobiel of verzekeringsmaatschappij) met aanhangwagensupplement

    bij gebruik buiten Neder land.

3. De huurder verklaart dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke

    voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.

    De huurder vrijwaart HAWK ter zake van:

    a. schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed;

    b. schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de

        polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten

        tijde van het ontstaan van de schade;

    c. het (eventuele) eigen risico.

 

Artikel 6 (Schade)

1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de motortrailer met toebehoren mocht worden toegebracht

    en daaruit voort vloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.

    De schade aan meegeleverde accessoires worden verrekend met de waarborg som, als volgt:

    - totallloss verklaarde motortrailer 1.300,--

    - per spanband 27,50. Schade is o.a. inkeping of scheuring > 1 millimeter.

    - per stuurstrop 27,50. Schade is o.a. inkeping of scheuring > 1 millimeter.

    - disselslot 75,--.

    - 13/7 polige stekker 40,--.

2. De huurder vrijwaart HAWK van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan HAWK mochten worden opgelegd ter zake

    van gedurende de huurperiode door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke

    boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot  HAWK, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige

    risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

3. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door HAWK verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect

    aan de motortrailer, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

 

Artikel 7 (Aansprakelijkheid huurder)

1. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de motortrailer en opgetreden

    met betrekking tot de motortrailer en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan

    enige derde, is de huurder verplicht:

    a. HAWK daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen binnen 5 dagen.

    b. Onmiddellijk de politie te waarschuwen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken.

    c. het schadeformulier terstond in te vullen alsmede alle gegevens te verzamelen van de bij schade of verlies betrokken personen en voertuigen

       en het schadeformulier binnen 5 dagen in te leveren bij HAWK.

    d. melding te maken bij de verzekeringsmaatschappij van de huurder binnen 5 da gen.

2. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel

    door de HAWK te lijden schade aansprakelijk zijn.

3. Afhandeling van schade groter   200,-- zal geschieden door het aangetekend ver sturen van een factuur door HAWK. De huurder heeft 10

    dagen de tijd de verzekeringsmaatschappij te berichten ter afhandeling van de factuur. Indien na 60 dagen geen betaling is ontvangen van de

    verzekeringsmaatschappij, zonder duidelijke berichtgeving met redenen, zal een incasso procedure door HAWK worden begonnen.

 

Artikel 8 (Aansprakelijkheid HAWK)

1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de motortrailer of inzittenden daarvan mocht (en) ontstaan

    ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de motortrailer met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt

    HAWK geen aansprakelijkheid.

2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid voor HAWK be perkt tot het bedrag van de huursom dat huurder bij juiste

    nakoming van HAWK zou dienen te betalen.

 

Artikel 9 (Inlevering motortrailer)

Indien de motortrailer niet (aan het einde van de huurperiode) tussen 17.00 en 18.00 uur terug is gegeven aan HAWK is de huurder

aan HAWK voor iedere dag dat de motortrailer te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is

vereist, verschuldigd een boete van 35,-- , welke wordt verrekend met de borgsom. Dit met inachtneming van de periode tussen

18:00 en 08:15 uur waarin terugbrengen niet mogelijk is. In dit geval blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht.

 

Artikel 10 (Ontbinden overeenkomst)

1. HAWK heeft het recht de huur overeenkomst te allen tijde zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden en zich weer in

    het bezit van de motortrailer te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien blijkt dat huurder tijdens

    de huurperiode een van verplichtingen niet, niet geheel, niet tijdig, dan wel niet behoor lijk nakomt; bij overlijden; bij vestiging in het buitenland

    van huurder, bij vordering van overheidswege van de motortrailer, dan wel beslag op de motortrailer, of indien zich tussentijds omstandig-

    heden voordoen waar mee HAWK bij aanvang van de huur niet op de hoogte was, welke van dien aard zijn dat, ware HAWK hiervan op de

    hoogte geweest, zij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

2. Huurder machtigt bij deze HAWK of door HAWK aangewezen personen te controle ren waar de motortrailer zich bevindt dan wel zich weer in

    het bezit van de motor trailer te stellen.

 

Artikel 11 (Valuta, wettelijke rente)

1. Huurder betaald alle bedragen, die ter zake van deze verhuurovereenkomst verschuldigd zijn, zonder enige aftrek, compensatie of kosten

    voor HAWK, in Euro’s.

2. De betalingen dienen op zodanige wijze te hebben plaatsgevonden, dat de geld gever op de vervaldata de beschikking heeft over de bedragen

  . Indien de vervaldatum niet op een werkdag valt, dan wordt de vervaldatum geacht de eerstvolgende werkdag te zijn.

3. Huurder is in geval van te late betaling van enig door hem krachtens deze verhuur overeenkomst verschuldigd bedrag een

    boeterente verschuldigd, welke wordt berekend over het te laat betaalde bedrag. Het percentage, dat voor deze berekening gehanteerd wordt,

    is 5 %. De boeterente zal op maandbasis worden berekend, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

 

Artikel 12 (Toepasselijk recht)

1. Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze overeenkomst of een op deze overeenkomst gebaseerde aanvullende

    overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel of deze artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere

    onderdelen geldig blijven.

2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst zijn onderworpen aan het Nederlands recht en zullen uitsluitend

    worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, tenzij huurder, indien hij natuurlijk persoon is en de motortrailer niet in de

    uitoefening van beroep of bedrijf heeft gehuurd, binnen 30 da gen nadat HAWK zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt

    beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen. Het hier bepaalde is niet van toepassing indien de Sector Kanton de

    (absoluut) bevoegde rechter is.

 

Artikel 13 (Inspectie)

Bij aanvang van de huurperiode waren de volgende beschadigingen reeds aanwezig aan de motortrailer:

-   (geen beschadigingen).